Chào bạn, vui lòng Đăng nhập

HỆ THỐNG BOSS

08-03-2023

I.Thời gian xuất hiện

Lưu ý : Phần thưởng ngẫu nhiên có tỉ lệ rớt chứ không phải 100% rớt bùa bảo toàn hay rương thần sa 0 > 4 dòng hay rương trang bị đồng hành hay đồng hành 6 kỹ năng ....

Boss nhỏ trong tần lăng 3 , 4 , 5 không tăng uy danh 

Boss không ai săn vẫn ở tọa độ cũ , khi tới thời gian ra boss sẽ không thông báo tọa độ

Boss Hoàng Kim xuất hiện ngẫu nhiên tại các map 5x , 7x , 9x

Thời gian xuất hiện boss 5x :

Time_1=02h00
Time_2=09h30
Time_3=15h30
Time_4=19h30
Time_5=22h30

 

Thời gian xuất hiện boss 7x :

Time_1=02h02
Time_2=09h32
Time_3=15h32
Time_4=19h32
Time_5=22h32

 

Thời gian xuất hiện boss 9x : 

Time_3=15h35
Time_4=19h35
Time_5=22h35

 

Thời gian xuất hiện boss nhỏ trong Tần Lăng 3,4,5 :

Time_1=15h35
Time_2=22h35

Thời gian xuất hiện các boss lớn ở map 115 :

Tên boss Thời gian xuất hiện
Song Đao Tuyết Vương 08h00
Mông Cổ Vương Đình
215/216
Tô Bảo Thiên Ngọc 09h00
Nguyệt Nha Tuyền
224/217
Tây Môn Ma Nữ 10h00
Tàn Tích Cung A Phòng
221/222
Phong Ấn Lôi Kim 12h00
Lương Sơn Bạc
214/216
Thiên Trấn Bạch Ma 14h00
Thần Nữ Phong
214/226
Tần Thủy Hoàng

15h35

Tầng Lăng 5

Vương Tử Đại Kim Hoàn 16h00
Tàn Tích Dạ Lang
229/227
Bách Nữ Tây Độc 18h00
Cổ Lãng Dữ
213/215
Thiên Long - Đại Ác Ma 20h00

Cổ Lãng Dữ
213/215
Thác Bạt Hoằng Cơ 22h00

Đào Hoa Nguyên

223/225
Tần Thủy Hoàng

15h35

Tầng Lăng 5

Hỏa Lang Vương Tử 18h30
Tàn Tích Cung A Phòng
221/222
Độc Xà Giáo Chủ 18h30
Tàn Tích Cung A Phòng
221/222

 

II.Phần thưởng

- Khi tiêu diệt boss Hoàng Kim người tiêu diệt boss nhận ngay vật phẩm sau đây :

Tên vật phẩm

Đá Nâng Cấp  : 2

Đồng Thường : 20 vạn đồng thường

Tiền xu : 2

Uy Danh : 1

 

Phần thưởng boss Hoàng Kim rớt :

Tên vật phẩm
Thỏi bạc bang hội (tiểu)
Kinh Nghiệm Đơn
Ngân Nguyên Bảo
Đồ Phổ Trang Bị
Đá Nâng Cấp
Diệp Tịnh_5 kỹ năng ( ngẫu nhiên rớt )

Phần thưởng boss nhỏ trong Tần Lăng 3 , 4 , 5 :

Tên vật phẩm

Kinh Nghiệm Đơn

Ngân Nguyên Bảo

Đồ Phổ Trang Bị

Đá Nâng Cấp

 

 

- Phần thưởng khi tiêu diệt boss lớn 250 tại các map 115 : 

Khi tiêu diệt boss lớn 250 người tiêu diệt nhận ngay :

Tên vật phẩm

Tiền Xu : 5

Đá Nâng Cấp : 10

Kinh Nghiệm : 150 tỷ

Uy Danh : 10

Khi tiêu diệt boss lớn 250 người tiêu diệt nhận ngẫu nhiên thêm các vật phẩm sau đây :

Tên vật phẩm

Đồng Thường : 100 vạn đồng thường 

Tiền xu : 30 

Rương Trang Bị Đồng Hành ( ngẫu nhiên ) : 1

Rương Thần Sa [0 -> 4 dòng] ( ngẫu nhiên ) : 1

Đá Nâng Cấp : 50

Bùa Bảo Toàn ( ngẫu nhiên ) : 1

Khi tiêu diệt boss lớn 250 vật phẩm rơi ra từ boss gồm vật phẩm sau đây :

Tên vật phẩm

Thỏi bạc bang hội (tiểu)

Kinh nghiệm đơn

Ngân Nguyên Bảo

Kim Nguyên Bảo

50 x Đồ Phổ Kỷ Năng Trấn Phái

Đá Nâng Cấp

50 x Mảnh Ghép Vũ Khí

Lệnh bài Thiên Quỳnh Cung

Bản đồ Vạn Hoa Cốc 

50 x Mảnh Ghép Già Lam Kinh

Rương trận pháp <5 ngày> ( ngẫu nhiên rớt )

Rương Trang Bị Đồng Hành Ngâu Nhiên 4->7 ( ngẫu nhiên rớt )

Bảo Ngọc_6 kỹ năng ( ngẫu nhiên rớt )