Chào bạn, vui lòng Đăng nhập

CHÂN NGUYÊN

08-03-2023

I.Hướng dẫn nâng cấp

Mua Chân Nguyên tại Kỳ Trân Các - Khu Đồng Thường - Khu Tinh Phẩm ( Giá 20 vạn đồng thường)

Cần Chân Nguyên Tu Luyện Đơn để nâng cấp

Click phải vào vật phẩm Chân Nguyên Tu Luyện Đơn để nâng cấp dòng

Có thể sử dụng 1 chân nguyên tu luyện đơn hoặc 2 , 3 , 4 , 5 .... để nâng cấp

Muốn max 1 dòng cần 20099 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn

Số dòng

Chân Nguyên Tu Luyện Đơn

Dòng 1 20099
Dòng 2 20099
Dòng 3 20099
Dòng 4 20099

II.Thông số chi tiết

 

 

Lưu Ý:

  • Đeo chân nguyên trên người mới có thể nâng cấp